tekst bij foto

Colofon - Copyright - Disclaim

Info.

Deze niet commerciéle website is sedert 25 Juli 2002 operationeel. De informatie wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Sommige van de gepresenteerde informatie is afkomstig van andere websites en bronnen, en is zo veel mogelijk logisch gerangschikt. Deze website ontstond vooral uit het gegeven dat veel informatie over scheepsmodelbouw reeds aanwezig is, maar vaak in een andere taal of versnipperd voorkomt op tientallen websites van particulieren en/of van modelbouwclubs.
Daar waar de auteur gebruik heeft gemaakt van het werk van anderen, heeft hij steeds de bronnen en/of websites vermeld.
Voorzover te achterhalen, worden daarbij ook de namen van de auteurs vermeld; tenzij deze onbekend zijn of omdat de auteurs de wens te kennen geven anoniem te willen blijven. Zie verder in dit verband Copyright en de Disclaimer.

Copyright.
Het volgende geldt voor (semi)commerciéle gebruikers:
De informatie op deze niet commerciéle website Modelships is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie of herdistributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciéle doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van deze website.
Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link is derhalve op geen enkele wijze toegestaan.
Veel teksten, foto's als logo's komen van derden en/of zijn gemaakt door mede- modelbouwhobbyisten.
Het materiaal is welwillend ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het Internet gehaald. Daar waar mogelijke heeft de auteur van deze site getracht met alle rechthebbenden contact op te nemen.
Niet in alle gevallen is het echter mogelijk na te gaan of op de teksten, foto's, logo's en/of illustraties nog copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen met de auteur van deze site. Zie hiervoor de Colofon.
Voor hobbyisten geldt:
Gebruik rustig alles wat op de pagina's van deze website staat, mits het bedoeld is ter promotie van de modelbouwhobby en dus niet voor (semi)commerciée doeleinden in welke vorm dan ook!! Vermeld in dat geval wel de bron (of neem een verwijzing op naar deze website) en ga lekker je gang. Het devies is dus 'Samen maken we de hobby leuker en promoten we onze hobby'. Stuur echter in dat geval een e-mail naar de auteur en vermeldt daarin waar, welk materiaal gepubliceerd is. De auteur kan in dat geval een (nieuwe) link aanbrengen naar uw site(s).

En mocht er iemand zijn die copyright claimt op iets wat op deze site staat (en dat belangrijker vindt dan de promotie van de modelbouwhobby....), dan kan hij/zij altijd contact opnemen met de auteur. Indien nodig, zal deze dan actie ondernemen.
De auteur behoudt in alle gevallen het recht om het gebruik van (delen) deze website niet toe te staan aan derden in welke vorm dan ook. Dit recht blijft te allen tijde ook bestaan voor iedereen die direct of indirect een bijdrage levert aan deze website. Dit om misbruik van resources te voorkomen. Voor verdere informatie zie de Disclaimer.
E.e.a. is geplaatst met de uitdrukkelijke toestemming van de webbeheerders.

Disclaim!
Veel van de gepresenteerde informatie op deze website is afkomstig van andere websites en bronnen, en is zo veel mogelijk logisch gerangschikt. Deze website is vooral opgezet vanuit de idee dat veel informatie met betrekking tot de modelhobby versnipperd voorkomt, op vele tientallen websites. De website rijgt als het ware de vele gevonden kroonjuwelen aan één ketting.
Daar waar de auteur gebruik heeft gemaakt van het werk van anderen, heeft hij steeds de bronnen en/of websites vermeld. Voorzover te achterhalen, zijn ook de namen van de auteurs opgenomen; tenzij de informatie alleen anoniem is geplaatst op een website. Zie ook Copyright.
Hoewel de auteur van website zich er voor inspant dat de informatie juist en volledig is, geeft hij ter zake geen enkele garantie. Hij is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de aangeboden informatie op deze website.

De website 'Modelships' bevat hyperlinks naar andere websites.
Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de auteur geen controle heeft. Hij is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.
Het feit dat de auteur van de website koppelingen naar andere websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze een steunbetuiging, noch een goedkeuring, noch een aanbeveling van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.
Wij willen uitdrukkelijk verklaren dat we generlei invloed hebben op de vormgeving noch de inhoud van deze vermelde sites.
Derhalve verwerpen we iedere verantwoordelijkheid over de inhoud van de door ons vermelde web-site's.
(cfr. De terzake geldende rechtspraak)